Wersje językowe
Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Hoffman Maszyny i Urządzenia sp. z o.o. z/s w Łodzi www.hoffmansklep.com.pl

 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.hoffmansklep.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 2. SprzedawcaHOFFMAN MASZYNY I URZĄDZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: Hoffman sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Poznańska 51, 93-134 Łódź; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381613; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7292686627; REGON: 100992961 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@hoffmansklep.com.pl

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 5. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

 6. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.

 7. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

 8. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

 9. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy HOFFMAN MASZYNY I URZĄDZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

 12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Hoffman sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Hoffman sp. z o.o. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 13. Firmy Kurierskie –DPD Strefa Paczki Sp. z o.o.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującą rozdzielczość 800x600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.hoffmansklep.com.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „KUP TERAZ” lub „DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi towarami.

 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie www.hoffmansklep.com.pl, zamieszczone są informacje o Towarach:
  a) które (w szczególności ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia w transporcie lub gabaryty) nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ale mogą być dostępne u Sprzedającego - opisy tych Towarów zawierają oznaczenie "ZAPYTAJ U SPRZEDAWCY".
  b) które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego ani u Sprzedawcy, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „TOWAR NIEDOSTĘPNY”.

 4. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.

 5. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.

 6. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie "czas i koszty dostawy" w zakładce "Płatność i dostawa”.

 7. Wysyłka standardowo oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej. Istnieje możliwość wysyłki towaru na terenie Europy lub po indywidualnych ustaleniach do innych części świata przy uwzględnieniu dodatkowych kosztów wysyłki w tym podatków i opłat (w tym opłat celnych) ustalanych indywidualnie do każdego zamówienia. Dostawa poza teren Polski możliwa jest dla klientów nie będących konsumentami.

 8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

 9. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.

 10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

IV. Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie www.hoffmansklep.com.pl,) po przejściu całej procedury składania zamówienia.

 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

 5. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług do wartości 10000 złotych. Zakup towaru o wartości większej niż wskazana powyżej wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.

 6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

 2. Powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.

 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.

 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę towaru w kolumnie „produkt” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.

 5. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „kontynuuj zakupy” po dodaniu towaru do koszyka lub klikając przycisk „kontynuuj zakupy” przeglądając zawartość swojego koszyka.

 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „zamawiam”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z dwóch wariantów:
  a) „Zaloguj się” - Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie
  www.hoffmansklep.com.pl,, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Adres e-mail i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,
  b) „Zarejestruj się” - Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na
  www.hoffmansklep.com.pl,, na tym etapie możliwe założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest obowiązkowa.
  Na etapie „Twoje dane” Klient może zmienić „dane adresowe” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej.

 7. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „płatność i dostawa”. Na etapie „płatność i dostawa” Klient może zmienić „sposób dostawy” oraz „sposób płatności”. Po wybraniu opcji Klient potwierdza wybór za pomocą przycisku „podsumowanie”.

 8. Klient zostaje przeniesiony do zakłądki „podsumowanie”, gdzie może sprawdzić wszystkie dane dotyczące zamówienie i ostatecznie je potwierdzić klikając przycisk „potwierdzam zakup”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

 9. Po zatwierdzeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę ”Realizacja zamówienia”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.

 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.

 11. Status i szczegóły zamówienia Klient może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

VI. Sposób, termin i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza teren Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na rzecz klientów nie będących Konsumentami po uprzednim zaakceptowaniu miejsca wysyłki oraz obliczeniu wszelkich kosztów przez pracowników Sprzedawcy.

 2. Sklep oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.

 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta bezpośrednio przez Sprzedającego za pośrednictwem firm zewnętrznych.

 4. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wskazany jest na karcie produktu i liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24) lub od dnia zapłaty z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta lub od Kredytodawcy). Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru przez Firmę Kurierską. Dla dostaw realizowanych indywidualnie okres ten może zostać wydłużony w przypadku indywidualnego ustalenia dalszego terminu dostawy.

 5. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  a) podtrzymania woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  b) rezygnacji z całości zamówienia, albo
  c) zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

 6. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

 7. W każdym przypadku wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny zamówienia towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:
  a) Przelew online lub karta płatnicza - za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  b) Inne formy płatności, dostępne okazjonalnie (np. w trakcie akcji promocyjnych) – sposób płatności, zgodny z założeniami prowadzonej akcji promocyjnej. Do tego sposobu płatności stosuje się zapisy dotyczące właściwej formy płatności jaka ma zastosowanie (np. eRaty / CA Raty), z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tej formy płatności powoduje dodatkowe skutki określone w założeniach prowadzonej akcji promocyjnej.
  c) Płatność gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia
  Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towarów
  i Usług (na stronie „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online.

 2. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  a) w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24,
  b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze („Płatność za pobraniem”), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.

 3. Umowa sprzedaży wygasa:
  a) w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności, nie póxniej niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.
  b) w przypadku, gdy Klient nie dokonał  z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transporty lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki),

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie
www.hoffmansklep.com.pl, co jednak nie jest obowiązkowe.
5. Konsument może wypełnić i przesłać
formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres reklamacje@hoffmansklep.com.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
9. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni,
10.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT,
13. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu. W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w czasookresie wskazanym przez obowiązujące przepisy prawa.

 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem adresu mailowego: reklamacje@hoffmansklep.com.pl. oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust. 2 i punkt VIII ust. 3 powyżej.

 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XI. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.

 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XII. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail reklamacje@hoffmansklep.com.pl. oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

XIII. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.

 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

 4. Newsletter stanowi jedynie opcję i nie musi być prowadzony przez cały okres działalności Sklepu Internetowego.

XIV. Polityka prywatności

 1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
  a) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.

 2. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 3. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).

 4. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie.

 5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

 6. O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.

 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

 9. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane Operatorowi Technicznemu.

 10. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.

 11. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XV. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczony przez niego w Sklepie Internetowym.

 2. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.

 4. Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny.

 5. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.

 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.

 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.

 8. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 9. Funkcje Dodatkowe stanowią jedynie opcję i nie muszą być prowadzone przez cały okres działalności Sklepu Internetowego

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl